اثر برخی یون ها روی فعالیت اسپرم و کارآیی تکثیر مصنوعی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of some ions on sperm activity and artificial propagation performance in Cyprinus carpio