1. اثرات رنگ مخازن پرورشی بر رشد و الگوی رنگی پوست ماهی گوپی (Poecilia reticolata)

صفحه 1-17


2. اثر رنگ تانک بر عملکرد رشد و ترکیب بدن کپور معمولی Cyprinus carpioدر شرایط پرورشی

صفحه 19-30


3. نقش رژیم غذایی و شرایط زیستگاهی در تجمع آلاینده های آلی در ماهیان تالاب بین المللی انزلی

صفحه 31-50


4. به عنوان ژن مناسب جهت تشخیص هویت خاویار و b معرفی ژن سیتوکروم ماهیان خاویاری دریای خزر

صفحه 51-62


5. مقایسه ترکیبات تقریبی و تغییرات فیزیکوشیمیایی سوسیس ماهی طی نگهداری در یخچال

صفحه 63-82


6. بررسی تأثیر غلظت‌های تحت حاد سم ارگانوفسفره دیازینون بر برخی از بافت‌های مولدین نر ماهی سفید Rutilus frisii kutum

صفحه 83-96


7. تاثیر استفاده از زئولیت (Clinoptilolite) و اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) در زمان حمل و نقل ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر روی بازماندگی و فاکتورهای کیفی آب

صفحه 97-112