1. بررسی برخی شاخص های زیستی ماهی کفال پوزه باریک (Liza saliens) در صیدگاه میانکاله دریای خزر

صفحه 1-13

10.22069/japu.2017.13187.1374

باقر امینیان فتیده


2. بررسی امکان استفاده از پساب کشتارگاه طیور برای پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio)

صفحه 11-19

10.22069/japu.2017.13062.1346

محمد هرسیج؛ حسین آدینه


3. اثر افزودن زردچوبه (Curcuma longa) در جیره بر عملکرد‌ رشد و بقاء در برابر تنش شوری در کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 21-30

10.22069/japu.2017.13267.1365

اباذر قاسمی؛ محمد مازندرانی؛ محمد سوداگر؛ سید مرتضی حسینی


4. نقش عوامل تغذیه ای و گوارشی در میزان رنگزایی کاروتنوئیدها در آبزیان

صفحه 31-39

10.22069/japu.2017.13386.1377

احمد اسلامی فر


5. بررسی ترکیب و تنوع ساردین ماهیان آب های کنگان

صفحه 41-49

10.22069/japu.2017.13240.1360

احسان حسن احمدی


6. اثر تورین بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و ایمنی غیراختصاصی سرم تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus)

صفحه 51-57

10.22069/japu.2017.12934.1344

سید مرتضی حسینی؛ سید عباس حسینی


7. بررسی شاخص‌های تولیدمثلی ماهی تیزه کولی Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855) در رودخانه گرگانرود

صفحه 59-67

10.22069/japu.2017.13266.1364

علی رضامند؛ رحمان پاتیمار