1. بررسی جایگزینی سدیم استات به وسیله کیتوزان های مختلف در فیله‌ی فیل‌ماهی(Huso huso) طی نگهداری در یخچال (C°1±4)

صفحه 1-11

10.22069/japu.2018.13433.1383

علی احمدی؛ علیرضا عالیشاهی؛ سید مهدی اجاق؛ حجت میرصادقی


2. مواجهه کوتاه مدت با غلظت‌های کشنده آمونیاک مولکولی در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 13-19

10.22069/japu.2018.13579.1392

محمد مازندرانی؛ غلامرضا درویشی


3. آغشته سازی فیلم پلی اتیلن با اسانس آویشن دنایی(Thymmus daenesis) و مرزه کوهی(Satureja bakhtiarica) جهت کنترل اکسیداسیون چربی فیله قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)طی نگهداری کوتاه مدت در یخچال

صفحه 21-31

10.22069/japu.2018.6721.1219

محمود ناصری؛ غلامعباس قنبریان؛ آریا وزیر زاده


4. کاربرد نشانگرهای ریزماهواره و ژنوم میتوکندریایی در بررسی‌های ژنتیک جمعیت ماهیان

صفحه 33-40

10.22069/japu.2018.13464.1388

ملیکا قلیچ پور؛ علی طاهری میرقائد


5. بررسی آینده احتمالی خلیج گرگان پس از جدایی از دریای کاسپی از نگاه توالی بوم شناختی

صفحه 41-53

10.22069/japu.2018.14612.1426

سعید شربتی


6. بررسی برخی پارامترهای رشد ماهی تیزه کولی Hemiculter Leucisculus (Basilewsky, 1855) در رودخانه گرگانرود

صفحه 55-63

10.22069/japu.2018.13256.1362

علی رضامند؛ رحمان پاتیمار


7. حذف مالاشیت سبز از استخرهای پرورش آبزیان با استفاده از نانو کاتالیست SBA-15

صفحه 65-74

10.22069/japu.2018.13333.1370

امیر زیدی؛ رضا علیزاده؛ میترا چراغی؛ نوید زمانی