ارزیابی آسیب پذیری گونه های ماهی عمده صید در آبهای استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور(چابهار)

چکیده

آز آنجا که اکوسیستم های دریایی درحال تغییر اقلیم بوده و نیز شواهد مشخصی مبنی بر اینکه گونه های ماهی در مقیاس منطقه ای و جهانی بوسیله صیادی تهدید میشوند، وجود دارد.، به همین دلیل بررسی آسیب پذیری ذاتی گونه های عمده صید اهمیت زیادی می یابد. شاخص های متعددی جهت طبقه بندی آسیب پذیری گونه های ماهی وجود داشته و یکی از مهمترین آنها شاخص های بیولوژیک و اکولوژیک ماهیان می باشد. این تحقیق تلاش دارد که با بررسی پارامترهای جمعیتی گونه های ماهی عمده صید درآبهای استان سیستان و بلوچستان، طبقه بندی آسیب پذیری آنها را انجام دهد. گونه های عمده صید در استان در چهار بخش آسیب پذیری ذاتی کم، بخش آسیب پذیری ذاتی متوسط، بخش آسیب پذیری ذاتی زیاد و بخش آسیب پذیری ذاتی خیلی زیاد، طبقه بندی شدند. در واقع در این رویکرد شتاخت و درک بهتری نسبت به تغییرات گونه ها و تغییرات اقلیمی خواهیم داشت و ریسک خطر مواجه شدن گونه های ماهی و قابلیت سازگاری آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Vulnerability Assessment of Major Fish Species Based on Demographic Parameters in Persian Gulf and Oman Sea

نویسندگان [English]

  • seyed ahmad reza hashemi
  • seyed abbas Hossini

Offshore fisheries research center(chabahar), Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization.

چکیده [English]

As marine ecosystems are changing climate, and also; there is also clear evidence that fish species are threatened by fishery on a regional and global scale. For this reason, the assessment of the inherent vulnerability of major species of catches is of great importance. There are several indicators of vulnerability classifications, and one of the most important is the biological and ecological characteristics of fish. The major species of catches in the province were classified in four sections: low vulnerability class, medium vulnerability class, high vulnerability class and very high vulnerability class. In fact, we will build on this approach and have a better understanding of species variation and climate change, and will examine the risk of fish species being confronted with and their compatibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intrinsic vulnerability
  • Demographic Parameters
  • Biological and ecological characteristics