تأثیر پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا 1و3 گلوکان (تکنوموس) بر برخی پارامترهای خون‌شناسی و بیوشیمی سرم خون بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان(Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

عنوان مقاله [English]

The effect of dietary prebiotic Mannan oligosaccharide and β-1, 3 glucan (TechnoMos®) on hematological and biochemical parameters of juvenile Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)