مطالعه و شناسایی انگل‌های خارجی در ماهی طلایی (Carassius auratus) وارداتی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 گروه بهداشت آبزیان، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

تمایل به نگهداری ماهیان زینتی در ایران و جهان افزایش یافته است که سهم ماهیان آب شیرین بیشتر از ماهیان آب شور است. بسیاری از این ماهیان غیر بومی ایران بوده و وارداتی هستند. همراه با واردات ماهیان زینتی احتمال انتقال بیماری‌های جدید نیز افزایش می‌یابد. در میان عوامل عفونی، ماهیان بیشتر با بیماری‌های انگلی مواجه می‌شوند. انگل‌های خارجی از مشکلات مهم در نگهداری ماهیان زینتی هستند. دراین تحقیق 150 قطعه ماهی طلایی در زمستان سال1396 از نظر آلودگی انگل‌های خارجی پوست و آبشش مورد مطالعه قرار گرفتند. این نمونه‌ها در بدو ورود به کشور و در همان آب اولیه (کشور صادر کننده) به آزمایشگاه انتقال داده ‎شدند. از 150 قطعه ماهی طلایی مورد بررسی تعداد 48 قطعه (32%) فاقد انگل و 102 قطعه (68%) آلودگی انگلی پوست و آبشش داشتند. 6 گونه انگل از ماهیان آلوده جدا گردید که سه گونه آن از انگل‌های تک یاخته (دوگونه تریکودینا و ایکتیوفتیریوس مولتی‌فیلیس) و سه گونه از انگل‌های پریاخته منوژن ( داکتیلوژیروس فورموسوس، داکتیلوژیروس بائری و یک گونه ژیروداکتیلوس) بودند. تنها انگلی که فقط در پوست مشاهده شد، ایکتیوفتیریوس مولتی‌فیلیس بود. بقیه انگل‌ها در پوست و آبشش مشاهده شدند. نظارت بر وضعیت سلامت ماهیان زینتی در معاملات تجاری با دیگر کشورها و نیز نقل و انتقال بین استان‌های مختلف یکی از مهمترین نیازها در امر پیشگیری از بیماری‌های مختلف می‌باشد. هر گونه معامله تجاری ماهیان زینتی بدون گواهینامه سلامت می‌تواند آثار زیانباری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study and identification of external parasites in imported goldfish (Carassius auratus) into Iran

نویسندگان [English]

  • Soheil Alinezhad 1
  • Babak Shoaibi Omrani 2

1 Institute of Agricultural Education and Extension, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

2 Department of Aquatic Animal Health, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Ornamental fish keeping is increasing in Iran and around the world, but more in freshwater fishes than the marine’s. Most of such fishes are importing and not native in Iran. Among the infectious microorganisms, they face more with parasitic disease. Ectoparasites are the important concern in ornamental fish keeping. In this study one hundred and fifty goldfish were investigated for gills and skin external parasites in 2018 winter. These samples were transferred to the lab in their original-country water. Forty eight out of samples (%32) were free from parasites and in 102 out of samples parasitic pollution was observed in skin or /and gills. Six species of parasites were isolated from polluted fish that three were protozoan (two species of Trichodina and Ichthyophtirius multifiliis) and three were metazoan monogenetic parasites (Dactylogyrus formosus, Dactylogyrus baueri and Gyrodatylus sp.). Ichthyophtirius multifiliis was only observed in fish skin. The other parasites were present in gills and skin. Supervision on health condition of aquarium fishes in international trades or inter province deals is one of the most necessities in disease prevention. Any deals without a health certificate maybe risky and harmful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • External parasite
  • Goldfish
  • Ornamental fish
  • Imported goldfish