اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره گیاه گلرنگ Carthamus tinctorius در دو حلال اتانول و سرم فیزیولوژی بر پارامتر‌های خونی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور

3 عضو هیئت علمی. مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان

چکیده

در بررسی حاضر اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در دو حلال الکل اتانول و سرم فیزیولوژی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور برای هر کدام از حلال‌ها 3 گروه تیمار، یک گروه شاهد مثبت (تزریق با سرم فیزیولوژی) و یک گروه شاهد منفی (بدون تزریق) در نظر گرفت شد. ماهیان گروه‌های تیمار به ترتیب با غلظت‌های 50، 100 و 200 (میلی‌گرم بر کیلو‌گرم وزن) عصاره گلرنگ مورد تزریق قرار گرفتند. بر اساس نتایج ماهیانی که با حلال الکلی مورد تزریق قرار گرفتند تلفاتی بین %6/15 تا %20 ثبت گردید و این در حالی است که هیچ تلفاتی در ماهیانی که با حلالی سرم فیزیولوژی تزریق شدند مشاهده نگردید. بر اساس نتایج بررسی‌های خون‌شناسی در تمام ماهیان تزریق شده با عصاره گلرنگ تعداد گلبول‌های سفید بطور معنی‌داری در زمان‌های 3، 7 و 10 روز پس از مواجهه پایین‌تر اندازه‌گیری شد. همچنین در ماهیانی که با حلال سرم فیزیولوژی عصاره گلرنگ را دریافت نمودند در روز دهم پس از تزریق مقادیر MCV و MCH بطور معنی‌داری در مقایسه با گروه شاهد پایین‌تر بود که این حالت در ماهیانی که با حلال الکلی تزریق شدند ثبت نگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of safflower (Carthamus tinctorius) extract administration on hematology parameters in two different solvent (ethanol and normal saline) via intra peritoneal injection in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Ashkan Zargari 2
  • Seyyed Morteza Hoseini 3

2 Department of Fisheris, Facultiy of Natural Resources and Marin Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Iran.

3 Inland Waters Aquatic Stocks Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Gorgan, Iran

چکیده [English]

In the present study the effects of safflower (Carthamus tinctorius) extract administration on hematology parameters in two different solvent (ethanol and normal saline) via intra peritoneal injection method have been studied in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). In this regard, 3 treatment groups, one positive control group (injected just with solvent) and one negative control (with no injection) were considered for each solvent. Treatment groups for each sulvent injected with different levels of sufflower extract including 50, 100 and 200 mg/kbw. According to the results, in fish that injected with ethanol solvent showed 15.6 – 20 % mortality, no mortality was recorded in fish that injected with normal saline as solvent. According to the haematological study white blood cell count (WBC) were calculated significantlly lower in all treatment groups that received sufflower extract at 3th, 7th and 10th days post injection compre to controls. Andso in treatment groups that recieved sufflower extract in normal saline as solvent MCV and MCH indices significantly decreased compare with controls (p ≤ 0.05), these indices didn’t changed in treatments that injected with normal saline (p ˃ 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • intraperitoneal injection
  • safflower
  • hematology
  • rainbow trout