بررسی اثرات غلظت‌های تحت کشنده نانولوله‌های کربنی چند جداره بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوکارشناسی ارشد شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان. ایران.

2 دانشحو کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان. ایران.

3 دانشجو کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان. ایران.

4 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

5 دانشیار،گروه تکثیر و پرورش آبزیان،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

6 استادیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان. ایران.

چکیده

مطالعه ‌حال ‌حاضربا هدف بررسی اثرات مواجه با غلظت‌های تحت‌کشنده نانولوله‌های کربنی چند جداره بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپورمعمولی انجام شده است. بدین منظور تعداد 150 قطعه بچه‌ماهی کپور‌معمولی با میانگین وزنی 10/2 ± 12/20 گرم تأمین شده و جهت سازگاری با محیط آزمایش به مدت 2 هفته در تانکرهای 120 لیتری نگهداری شدند. پس از طی دوره سازگاری ماهی‌ها به مدت چهارروز درمعرض سطوح مختلف نانولوله‌های کربنی چند جداره عامل دار شده (0، 1، 10 و 32 میلی‌گرم بر لیتر (3 تیمار آزمایشی، 1 تیمار کنترل فاقد نانو مواد هر کدام در سه تکرار) قرار داده شدند. در پایان روز چهارم به‌صورت تصادفی از ماهیان هر تیمار خون‌گیری از طریق ورید ساقه‌دمی به عمل آمد و شاخص های خونی در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه افزایش معناداری در مقدار پروتئین کل در بین تمام تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد را نشان داد (05/0>p). تغییرات مقادیر آلبومین سرم خون افزایش معناداری را در بین تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد نشان داد (05/0>p). تیمار 10 میلی‌گرم بر لیتر بیشترین مقدار و تیمار شاهد دارای کمترین مقدار بود. تغییرات مقادیر گلبولین سرم خون کاهش معناداری را در تیمار 10 میلی‌گرم نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی نشان داد (05/0>p). اختلاف معناداری در میزان گلوکز و آلکالین فسفاتاز در بین تیمارهای مختلف آزمایشی مشاهده نگردید (05/0<p). با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان گقت ورود نانولوله کربنی چند جداره به بدن ماهی کپور معمولی سبب بروز مسمومیت و اختلال در عملکردهای حیاتی این ماهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of sub-lethal concentrations of multi walled carbon nanotube on serum biochemical parameters in common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • khabat azari 1
  • javad allahbeygi chamjangalli 2
  • abazar ghasemi 3
  • hosein hoseinifar 4
  • ali shabani 5
  • hamed paknezhad 6
1 Masters Degree, Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Masters Degree, Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Masters Degree, Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
4 Assistant Professor, Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
5 Assistant Professor, Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
6 Assistant Professor, Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The present study was performed to investigate the effects of different level of multi walled carbon nanotube on serum biochemical parameters in common carp. 150 common carp with average weight of 20.12±2.10 g were supplied and stocked in 120 l tanks for adaptation for 2 weeks. After adaptation, fish were exposed to different levels of multi walled carbon nanotube (0, 1, 10 and 32 mg/l) (3 treatment and a control group repeated in triplicates) for four days. At the end of 4th day, fish were randomly sampled, blood was obtained and serum biochemical parameters were studied. The results revealed significant increase of total protein in exposed group compared to control (P<0.05). Also serum albumin in exposed groups were higher than control (P<0.05). The highest amount was noticed in 10 mg treatment and the lowest amount was noticed in control. Fish exposed to 10 mg MWCN showed significant decrease in serum globulin level (P<0.05). No significant differences were noticed between glucose and alkaline phosphatase level of different treatments and control (P>0.05). Based on these results, in can be concluded that multi walled carbon nanotube entry to fish body will cause toxic effect and adverse effects on biological functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon nanotube
  • Biochemical parameters
  • Common carp