بررسی تجویز خوراکی عصاره بومادران بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی خون قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of oral administrations of yarrow extract on blood biochemical parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)