بررسی اثرات سیستم پرورش آکواپونیک بر افزایش رشد و بقای میگوی جوان آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) و لارو ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A study on effectivness of aquaponic system on growth and survival enhancement of juvenile fresh water prawn and larval common carp