مطالعه رفتار غذایی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum )نسبت به مواد چشایی محرک

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The study of feeding behavior of Rutilus frisii kutum to stimulant taste substances