مقایسه ترکیبات تقریبی و تغییرات فیزیکوشیمیایی سوسیس ماهی طی نگهداری در یخچال

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of proximate analysis and physicochemical changes in fish sausage during refrigerated storage