به عنوان ژن مناسب جهت تشخیص هویت خاویار و b معرفی ژن سیتوکروم ماهیان خاویاری دریای خزر

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Introdution of Cyt b Gene as usfuel gene for identification of caspian Sturgeon Caviar