بررسی شاخص های زیستی کیلکای معمولی دریای خزر (Clupeonella culltriventris) در بندر صیادی انزلی استان گیلان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی گیلان

10.22069/japu.2020.15386.1451

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی شاخصهای زیستی، برآورد وضعیت تولید مثل و پارامترهای رشد ماهی کیلکای معمولی ( (Clupeonella culltriventris طی سالهای 94 – 1393 در آبهای جنوب غربی دریای خزر در محدوده استان گیلان انجام گرفت. نمونه ها هر دو هفته یک باربه تعداد 30 قطعه، ماهی 6 بار و فصلی 18 بار به تعداد کل 1250 قطعه ، از بندر صیادی انزلی جمع آوری شدند این بندر بعنوان تخلیه گاه عمده کشتی های صیادی کیلکا گیر منطقه استان گیلان محسوب میشود. کلیه نمونه ها پس از آماده سازی به آزمایشگاه منتقل و مطالعات زیست سنجی و اندومتریک انجام شد. تعیین سن با استفاده ازاتولیت ساجیتا صورت گرفت . میانگین طول چنگالی و وزن کل ماهیان 112 میلیمتر و 16.3 گرم بوده که درمقایسه با سالهای گذشته کاهش داشته است. پارامترهای رشد برای این گونه به ترتیب (L∞=148.16 mm, k=0.46 yr-1, t0=-0.45 yr, Z= 0.89102, M=0.4986, F=0.3924) محاسبه گردید. رابطه طول و وزن برآورد شد که نشان از الگوی رشد آلومتریک منفی داشتند. نتایج نشان داد که ماهیان از 5 گروه سنی، شامل 2 تا 6 ساله ها تشکیل شده است ودر طی سالهای مورد مطالعه ، ساختار جمعیت کیلکای معمولی، جوانتر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Caspian Sea KILKA Biological Indices (Clupeonella culltriventris) in Guilan Province, Anzali Port

نویسنده [English]

  • BAGHER AMINIAN fatideh
RASHT-TEHRAN ROAD.6th. KILOMETERS
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate biological parameters, estimation of reproductive status and growth parameters of Clujoneella culltriventris during 2014-2014 in the southwestern waters of the Caspian Sea in the Guilan province.Samples were collected every 30 weeks, 6 times and 18 times a season for a total of 1250 pieces, from the Anzali fishing port. This port is considered as a major discharging of the Kalikari catching vessels of Guilan province.All specimens were transmitted to the laboratory after biopsy and endometrial studies. Age determination was performed using Sajita's patch. The average fork length and total weight of fish were 112 mm and 16.29 g, which decreased in comparison with previous years.Growth parameters for this species were calculated (L∞ = 148.16 mm, k = 0.46 yr-1, t0 = -0.45 yr, Z = 0.89102, M = 0.4986, F = 0.3924), respectively.The length and weight ratios were estimated to show a negative allometric growth pattern.The results showed that fishes consist of 5 age groups, including 2 to 6 years old, and during the years studied, the typical Kilka population structure was younger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Kilka
  • Biological Indexes
  • Caspian Sea
  • Age
  • growth