استفاده از ابعاد و وزن اتولیت برای تخمین سریع و کم هزینه سن ماهی شوریده معمولی(Otolithes ruber)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Using otolith dimensions and weight to quickly and inexpensively predict ge in tigertooth croaker, (Otolithes ruber)