اثرات دما و دفعات غذادهی بر شاخص های رشد بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) دریای خزر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده

شرایط پرورش مانند تراکم، دما، کیفیت آب و دفعات غذادهی از مهمترین عوامل موثر بر رشد ماهی در آبزی پروری می‌باشند. بنابراین در تحقیق حاضر اثرات متقابل دما و دفعات غذادهی بر رشد بچه ماهیان کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) با وزن تقریبی 05/0 ± 5/0 گرم طی مدت 45 روز بررسی گردید. تیمارهای آزمایش شامل 12 گروه بود که ماهیان در چهار سطح دمایی 20، 24، 28 و 32 درجه سانتیگراد و دفعات غذادهی در سه سطح 2، 3 و 4 بار در روز پرورش داده شدند. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش دفعات غذادهی شاخص‌های رشد شامل میزان رشد و نمو (وزن انتهایی)، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی بهبود یافت اما اختلاف معنی داری در هیچ یک از تیمارها مشاهده نشد (05/0P) و بهترین نتایج مربوط به تیمارهای دمایی 20 و24 درجه سانتی گراد بود. به طور کلی بهترین شرایط برای پرورش بچه ماهی کلمه دماهای 20 و 24 درجه سانتیگراد و 2 تا 4 وعده غذادهی در روز بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of temperature and feeding frequency factors on growth, juveniles Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus)

نویسنده [English]

  • mahdiyeh monajjemi 1
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resoources
چکیده [English]

Rearing conditions such as density, temperature, water quality, and frequency of feeding are among the most important factors affecting fish growth in aquaculture. Therefore, this study was done to evaluate effects of interaction between temperature and feeding frequency on the growth of juveniles Caspian roach weighting approximately 0.5 ± 0.05 g during 45 days. Juvenile fish were reared at four temperature levels of; 20, 24, 28 and 32 ° C, and the 3 feeding frequency of 2, 3 and 4 times/day. The Juveniles were fed 5% of body weight per day. Analysis of the results showed that increasing the feeding frequency improved growth rate (final weight), specific growth rate and feed conversion, However, significant differences were not observed in any of the treatments (P > 0.05). Whereas significant difference was observed among treatments evaluated at different temperatures (P < 0.05) and best growth was observed at 20 and 24 °C treatments. Finally, it can be concluded that the best conditions for rearing of juvenile Caspian roach looks to be temperatures of 20 and 24 °C and 2 to 4 times feeding/day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus)
  • growth
  • Temperature
  • Feeding frequency