تاثیر مقادیر مختلف آهک پاشی صبحگاهی بر خصوصیات کیفی آب استخرهای پرورشی کپورماهیان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

چکیده

در این مطالعه اثر مقادیر مختلف آهک پاشی صبحگاهی بر کیفیت آب استخرهای کپورماهیان پرورشی در منطقه دیکجه گنبد بررسی شد. ابتدا 9 استخر 3 هکتاری انتخاب و به 3 تیمار شامل(1-آهک دهی 750 میلی گرم در لیتر، 2-آهک دهی 1250 میلی گرم در لیتر ،3- آهک دهی1750 میلی گرم در لیتر) تقسیم شد. آهک دهی در ساعت 7 الی 8 صبح و به صورت هفتگی انجام شد. در فواصل معین از آب نمونه گیری انجام و شرایط فیزیکی و شیمیایی آب مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج، آهک پاشی اثر معنی‌داری بر سختی (05/0>P)، بی کربنات (05/0>P)، pH (01/0>P)، یون های منیزیم (05/0>P) و کلسیم آب (01/0>P) داشت. بین سایر پارامترها (کربنات، قلیاییت، نیترات، فسفات، EC ) با نرخ آهک دهی ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد (05/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of limning at morning on water quality of cultured carp ponds

چکیده [English]

During this study, the effect of morning liming on water quality of cultured carps in Dikjeh area of Gonbad was investigated. Nine ponds (3 hectars) were chosen and divided to 3 treatments including; (1-liming 750 mg/l, 2-liming 1250 mg/l and 3-liming 1750 mg/l). Limning was done at 7 and 8 oclock in the morning and weekly. In definite intervals, sampling from water was done and physicochemical conditions of water were investigated. According to our results, liming had significant effect on hardness (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carps
  • Water quality
  • Limning