بررسی اثر عصاره خیاردریایی گونه Holothuria leucospilota بر کیفیت شیمیایی فیله‌ قزل‌آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال (1±4 درجه سانتیگراد)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

3 موسسه تحقیقات شیلاتی

4 دانشیار گروه شیلات دانکشده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش اثر عصاره حاصل از خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota بر کیفیت شیمیایی فیله‎های ماهی قزل‎آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. عصاره خیار دریایی با استفاده از حلال متانول استخراج و با غلظت‎های مختلف (0 (شاهد)، 5/0، 1 و 2 درصد) تهیه گردید. فیله‎های ماهی قزل‎آلای پس از غوطه‎ور شدن در عصاره، در خلاء بسته‎بندی شدند. هر 4 روز یکبار آزمایشات شیمیایی شامل مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) ، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و pH بر روی نمونه‎ها انجام شد. نتایج نشان داد در نمونه‎های تیمار شده با عصاره خیار دریایی، میزان TVB-N در تمام مدت نگهداری (16 روز) از حد قابل قبول بیشتر نشد میزان TBA در همه تیمارها، از روز 12 به بعد از حد قابل قبول تجاوز کرد اما همواره میزان این شاخص در نمونه شاهد بیش از نمونه‎های تیمار شده با عصاره بود. میزان pH دارای نوساناتی در طی مدت نگهداری بود، اما همواره pH نمونه‎های شاهد بیش از نمونه‎های تیمار شده با عصاره خیار دریایی بود (05/0>p). نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره جدا شده از این گونه خیار دریایی می‎تواند در کوتاه مدت کیفیت شیمیایی ماهی را حفظ نماید. .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the sea cucumber extract (Holothuria leucospilota) on the chemical quality of fillets rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage (1 ± 4 ° C)

چکیده [English]

In this study, the extract of sea cucumber species, Holothuria leucospilota was extracted and its effect studied on the chemical Quality Rainbow trout fillets packed in vacuum. Sea cucumber was extracted using methanol and various concentrations (0, 5/0, 1 and 2%) were prepared. Salmon fillets after soaking in the extracts were vacuum packed, chemical tests every 4 days included total volatile nitrogenous bases (TVB-N), thiobarbitoric acid (TBA) and pH was performed on the samples. The results showed that the samples treated with the extract of sea cucumber TVB-N levels were more than acceptable; this result could be due to the anti-bacterial extracts. TBA levels in all treatments from day 12 to the extent that it exceeds the amount of control samples than in samples treated with the extract. Increased acidity in some days and some days are reduced. However, pH control samples during storage of the samples treated with rosemary extract. The results showed that the separated species of sea cucumber extract has antibacterial properties, but only up to 12 days storage of fat to prevent corruption. The overall results of this research extracts 1% of sea cucumbers propose to keep rainbow trout fillets in the refrigerator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea cucumbers extract
  • rainbow trout
  • Shelf life
  • chemical quality