تحلیل صادرات محصولات شیلاتی ایران (1393-1383)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/ دانشگاه گرگان

چکیده

آمار صادرات شیلات و آبزیان از سه جنبه انواع کد، عنوان تعرفه، و روند ادغام و اضافه شدن تعرفه‌ها در یک دوره ده ساله منتهی به سال 1393 مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین از طریق محاسبه و مقایسه نرخ رشد سالیانه، مقدار و ارزش کل، واحد ریالی و ارزی صادرات آبزیان به تفکیک کشورها به استناد آمار گمرک و مقایسه آنها با آمار سازمان شیلات ایران انجام شد. نتایج نشان داد در این دوره، حدود 468 هزارتن صادرات به ارزش دلاری حدود 5/1 میلیارد دلار و ارزش واحد حدود 2/3 دلار انجام گرفته است. وزن محصولات صادراتی نیز حدود 8/12درصد، و ارزش ریالی و ارزی نیز به ترتیب 5/26 و 8/12درصد رشد داشته اند. ارزش واحد ریالی با 1/12درصد رشد حدود 3 برابر شده است، اما ارزش واحد دلاری 06/0درصد کاهش داشته است. به ترتیب بیش‌ترین مقدار و ارزش صادرات مربوط به سال 92 به میزان 3/71هزار تن و ارزش حدود250 میلیون دلار بوده است. در سال 1383با 30 کد تعرفه صادرات شروع شده و در سال 93 به 52 کد تعرفه رسیده است. بطوریکه، از 296 کد تعرفه جهانی محصولات شیلاتی، از 115 کد تعرفه صادراتی استفاده شده است. همواره عراق و سپس کشورهای ویتنام، امارات بیش‌ترین تعداد صادرات را در بین سه رتبه اول صادر کننده در طول دوره داشته اند. بیش‌ترین مقدار وزنی و ارزش صادرات نیز مربوط به کشورهای عراق، ویتنام و امارات با مجموع حدود 76 و 73 درصد دوره برای این سه کشور بوده است. ......

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Export of Iranian fishery products (2004-2014)

نویسنده [English]

  • Afshin Adeli
Associated Professor /Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
چکیده [English]

The statistics of the export of fish and fishery products were investigated from three aspects containing code, tariff names, and the trend of merging and adding tariffs for a period of 10 years up to 2014. In addition, by calculating and comparing the annual growth rate, the amount and total value, the Rial and Dollar unit value of export based on the differentiation of each country according to the Iranian fisheries organization was carried out. Results showed that during this period, about 468 thousand tons of exports which worth about 1.5 billion dollars and a unit value of about $ 3.2 were done. The weight of the export products was about 12.8%, and the Rial and Dollar unit value were increased 26.5% and 12.8%, respectively. The value of the Rial unit with a growth of 12.1% has been around 3 times, but the dollar unit value has fallen up to 0.6 percent. Respectively, the most quantity and value of exports was about 71 thousand tons and $ 250 million. In 2004, export started with 30 export tariffs codes and reached to 52 tariff codes in 2015. Among 296 World tariffs Code of fishery products, only 115 export tariff codes had been used. Iraq, and then Vietnam and UAE had always the highest number of exports among the top three issuers during the same period. The highest quantity and value of export belonged to Iraq, Vietnam and the UAE with a total of 76% and 73% of the period for these three countries. ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seafood trade
  • Fisheries products
  • Seafood exports
  • Fisheries
  • Iran
1.Adeli, A. 2013. Evaluation and interpretation of policies of five-year developmental plans and Iran fisheries outlook. JFST. 2: 3. 57-74.
2.Adeli, A. 2014. Survey of supply market for Rainbow trout in Iran and the World. J. Fish. 8: 2. 81-88.
3.Adeli, A., and Namdar, M. 2015. The Iranian Caviar and its Substitutes in the World Market, Ecopersia, 3: 1. 933-944.
4.Ardakani, R., Yazdani, S., and Gilanpour, O. 2010. Effects of SPS and TBT Regulations on Export of Iranian. J. Agric. Econ. Res. 2: 8. 1-9.
5.Eskandari, S., and Zeraatkish, S. 2016. Study of Value Added and Fishery Export on Economic variables agriculture in Iran. 10: 3. 1-12.
6.Farhady, A. 2004. A Survey of Foreign Trade Effects on Iran's Economic Growth. J. Plan. Budge. 9: 1. 27-58.
7.Feizabadi, Y., Gholamnejad, M., and Ramzani, M. 2009. Study of Effective Factors on Caviar Export in Iran. J. Agric. Econ. Res. 1: 1. 1-16.
8.FAO. 2009. The State of World Fisheries and Aquaculture Food and Agriculture Organization of the United Nations, Fisheries and Aquaculture Department, ROME, 175p.
9.FAO yearbook. 2012. Fisheries and Aquaculture Statistics, Aquaculture Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 107p.
10.FAO. 2018. The state of world Fisheries and Aquaculture. Meeting the sustainable development goals. Rome. 210p.
11.Globfish. 2018.Globefish highlights. A quarterly update on world seafood markets. Food and agriculture organization of the united nation. Rome, 74p.
12.Haghighi, M., and Mokhtari, B. 2005. Determination of the competitivenessof Iran's shrimp industry in the international market based on the model of the national competition of diamonds by Michael Porter. J. Manage. Know. 18: 2. 55-71.
13.Hosseini, S.S., and Homayounpour, M. 2013. Factors Affecting Agricultural Commodities Export in Iran, Agricultural Economic. 6: 4. 1-16.
14.Iran fisheries statistic annual 2004-2014. 2015. Iran fisheries organization, Deputy of planning and development manager, office of Budget and planning. 64p.
15.Iran fisheries statistic annual 2012-2017. 2017. Iran fisheries organization, Deputy of planning and development manager, office of Budget and planning. 64p.
16.Khalili Shavarini, S. 2010. Research Methods in the Humanities, Yadvare Ketab publish. Seventh print. 158p.
17.Mehnatfar, Y., and Khakpour, H.2005. Assessment of non-oil exportsand its effect on Iran's economicgrowth: an empirical analysis, J. Econ. 5: 51,52. 91-111.
18.Melchior, A. 2006. Tariffs in world seafood trade FAO Fisheries Circular. No. 1016. Rome, FAO. 43p.
19.Mortazavi, S.A., Javadi Yanbolagh, R., and Vakilpour, M. 2014. The Determinants and Trade Potentials of Export of the Iran’s shrimp in European Union: Using a Gravity Model, J. Agric. Econ. Res. 6: 23. 21-41.
20.Paseban, F. 2006. Investigating the effective factors on Iran's Saffron export. J. Econ. Res. 2: 6. 1-15.
21.Potelwa, X.Y., Lubinga, M.H., and Ntshangase, Th. 2016. Factors Influencing the Growth of South Africas Agricultural Exports to World Markets. Europ. Sci. J. 12: 34. 1857-7881.
22.Sagitha, M. 2016. Export performance of marine fish products in India. Inter. J. Appl. Res. 2: 4. 504-506.
23.Trade Promotion Organization of Iran. 2015. Foreign Trade Activity Report 2014. Ministry of Industry, Mine and Trade. Trade planning Office, Statistic group. 26p.
24.Trade Promotion Organization of Iran. 2018. Foreign Trade Activity Report 2017. Ministry of Industry, Mine and Trade. Trade planning Office, Statistic group. 18p.