ارتباط هورمون‌های استروئیدی با برخی خصوصیات بیولوژیکی گناد در تاس‌ماهی سیبری (Acipenser baeri) و ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگن

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 انستیتو ماهیان خاویاری

چکیده

ارتباط بین هورمون‌های جنسی ( تستوسترون، 17-بتا استرادیول و پروژسترون) با وزن ماهیان ماده و برخی از خصوصیات بیولوژیکی گناد (درصد لقاح، میزان تخم سیال، شاخص گنادوسوماتیک، شاخص قطبیت و قطر تخمک) در 10 ماهی ماده از جمعیت مهاجر استرلیاد (Acipenser ruthenus) و 5 ماهی ماده از جمعیت مهاجر تاس‌ماهی سیبری (Acipenser baeri) در بهار 1391 مورد بررسی قرار گرفت. در ماهی استرلیاد ارتباط منفی معنی‌داری بین سطح سرم 17-بتا استرادیول و شاخص قطبیت مشاهده گردید (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Correlation between Serum Steroid Hormones and Some Biological Characteristic of Gonad in Acipenser ruthenus and Acipenser baeri

چکیده [English]

The correlation between serum steroid hormones, testosterone (T), 17β-estradiol (E2), and progesterone (P) and weight of female fishes, biological characteristics of gonad (e.g. fertilization rate, fluid egg rate, gonadosomatic index , polarization index and oocyte diameter) in 10 female of the migratory population of Sterlet (Acipenser ruthenus) and 5 female of the migratory population of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) in Spring of the 2012 were determined. In Sterlet, significant negative correlations were observed between 17-β estradiol and polarization index (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser ruthenus
  • Acipenser baeri
  • Serum Steroid Hormones
  • Fertilization rate
  • Gonadosomatic index