مطالعه تأثیر برخی عوامل شیمیایی بر فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین بچه ماهی نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در محیط in vitro

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، گروه شیلات، ملایر، همدان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران

3 دانشگاه خلیج فارس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه شیلات، برازجان، بوشهر

چکیده

در این تحقیق، اثر عوامل شیمیایی شامل یون‌های فلزی، سورفاکتانت‌ها، عوامل اکسید کننده و مهارکننده‌های آنزیمی بر فعالیت آنزیم‌های تریپسین و کیموتریپسین بچه ماهی نورس قزل‌آلای رنگین‌کمان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد یون‌هایK+ و Na+ نسبت به نمونه شاهد اثر کاهشی معنی‌داری بر فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین نداشتند(05/0P >). یون‌هایCa2+ وMg2+ سبب افزایش معنی‌دار و یون‌هایMn2+،Cu2+،Ba2+،Co2+،Zn2+،Fe2+ وAl3+ باعث کاهش معنی‌دار در فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین گردیدند (05/0 > P). سورفاکتانت‌های ساپونین و اسید تاروکولیک باعث افزایش معنی‌داری در فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین و سدیم کولات باعث افزایش معنی‌دار در فعالیت آنزیم کیموتریپسین نسبت به نمونه شاهد شدند (05/0> P) ولی سدیم کولات افزایش معنی‌داری را بر فعالیت آنزیم تریپسین نشان نداد (05/0< P) عامل اکسیدکننده پراکسیدهیدروژن باعث کاهش معنی‌دار در فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین گردید (05/0> P) ولی در رابطه با سدیم پربورات اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید (05/0< P). فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین نسبت به نمونه شاهد در حضور مهارکننده‌هایSBTI، PMSF و پاراآمینوبنزآمیدین کاهش معنی‌داری داشت (05/0>P). مهارکننده‌های TPCK، پپاستاتین A، یدواستیک اسید، EDTA و بتامرکپتواتانول بر روی فعالیت آنزیم تریپسین در مقایسه با نمونه شاهد کاهش معنی‌داری را نشان ندادند (05/0P). فعالیت آنزیم تریپسین در حضور مهارکننده TLCK کاهش معنی‌داری را نشان داد (05/0>P). اثر مهارکننده‌های TLCK و پپاستاتین A بر روی فعالیت آنزیم کیموتریپسین در مقایسه با نمونه شاهد کاهش معنی داری را نشان ندادند (05/0<P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of in-vitro effect of some chemical factors on enzymes activity of trypsin and chymotrypsin in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry

نویسندگان [English]

  • Abbas Zamani 1
  • Maryam Khajavi 2
  • Amin Oujifard 3
1 Department of fisheries, Faculty of natural sciences and environmental, Malayer University, Malayer, Hamedan
2 M.Sc graduated of Fisheries, Marine Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Nour, Mazandaran, Iran
3 Fisheries Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Borazjan, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

In this study, the chemical factors effect of metal ions, surfactant, oxidizing agents and enzyme inhibitors on the activity of trypsin and chymotrypsin of rainbow trout fry were considered. The results showed that K+ and Na+ had not significant decrease on trypsin and chymotrypsin activity than did those from control (P>0.05). Ca2+ and Mg2+ showed a significant increase in activity of trypsin and chymotrypsin (P0.05). Chymotrypsin activity showed a significant decrease in the presence of TPCK, Iodoacetic acid, EDTA and ß-Mercaptoethanol than did those from control (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fry
  • rainbow trout
  • chemical factors
  • trypsin