بررسی مقایسه ای ویژگی‌های ریخت‌سنجی و شمارشی ماهی (Barilus mesopotamicus (Cypriniformes: Cyprinidae در رودخانه‌های سیمره، چنگوله و سیاه گاو استان ایلام

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مطالعه ماهیان در بوم‌سازگان‌های آبی از بسیاری جهات ازجمله بوم شناسی، رفتار شناسی، حفاظت و مدیریت منابع آبی، بهره‌برداری از ذخایر و پرورش آن‌ها حائز اهمیت است. در همین راستا در پاییز سال 1391 ساختار جمعیتی ماهی Barilius mesopotamicus در استان ایلام مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. به این منظور 69 نمونه ماهی از رودخانه سیمره (34نمونه)، چنگوله (نمونه20) و سیاه گاو (نمونه15) به وسیله الکتروشوکر صید گردید. 29 صفت ریخت‌سنجی به وسیله کولیس دیجیتال اندازه‌گیری و 7 صفت شمارشی به وسیله لوپ چشمی شمرده شد. صفت‌های ریخت‌سنجی قبل از تجزیه‌وتحلیل به جهت کاهش خطای حاصل از رشد ناهمسان نمونه ها استاندارد شدند. جهت بررسی اختلاف ریختی بین گروه‌های موردبررسی، نمونه‌ها تحت تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) و تحلیل متغیرهای کانونی(CVA) قرار گرفتند. در مورد صفت‌های ریخت‌سنجی 9 عامل نشان‌دهنده حدود 73/73 درصد تنوع و در مورد صفت‌های شمارشی 2 عامل نشان‌دهنده حدود 11/74 درصد تنوع بین افراد سه جمعیت بود. 10 صفت ریخت‌سنجی و 4 صفت شمارشی در بین جمعیت‌های مورد مطالعه دارای اختلاف معنی‌دار با یکدیگر بودند(P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The evaluation of morphometric and meristic characters of Barilus mesopotamicus (Cypriniformes: Cyprinidae) in seimareh, Changoleh and Siahgave Rivers in Ilam province.

نویسندگان [English]

  • arash Jouladeh roudbar 1
  • Saber Vatandoust 2
چکیده [English]

Study of fishes on aquatic ecosystems in many respects, including ecology, behavior, biology, conservation and management of water resources, exploitation of resources and training are important. So in the autumn 2011, the population structure of Barilius mesopotamicus was studied. In this order, 69 samples of the mentioned fish from seimareh (34 samples), Changoleh (20 samples) and Siahgave (15 samples) rivers caught by electrofishing. Twenty nine morphometric and seven meristic characters were analysed. Morphological characteristics were standardized before statistical analysis to reduce the error of the allometric growth in morphological characteristics, nine factors were indicators of 73.73% characteristics diversity and in meristic characteristics two factors were indicators of 74.11% characteristics diversity between people of three populations. Ten morphometric characters and four meristic characters had significantly showed the difference between populations. Although, The Principal component analysis (PCA) and canonical variables analysis(CVA) showed a relative overlap Barilius mesopotamicus populations in Seymareh and Changoleh rivers, the siyah gav,s population located in a separate group. The results of this study showed that the morphometric and meristic characters could be separated the Changoleh and Seymareh rivers from Siyah gav population very well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • morphometric
  • Barilus mesopotamicus
  • Seimareh
  • Changoleh
  • Siyahgav