بررسی اثرات متقابل تراکم پرورش، دما و دبی آب بر میزان غذاگیری، ضریب تبدیل غذایی و رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Mutual effect surveys of culture density, temperature and water volume on feed consumption, food conversion ratio and growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)