تأثیر استرس ناشی از صید الکتریکی روی پارامترهای خونشناسی (Cyprinus carpio) ماهی کپور وحشی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of electrofishing stress on hematological parameters of wild carp (Cyprinus carpio)