اثر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله سویا در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برون،(Acipenser stellatus) بر ترکیبات لاشه و فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Influence of replacing fish meal with soybean meal on carcass composition and plasma biochemical parameters of stellate sturgeon (Acipenser stellatus)