نویسنده = حسینعلی خوش باوررستمی
تعداد مقالات: 2
بررسی اثر تغییر اندازه چشمه بر ترکیب صید کیلکا ماهیان در بندر صیادی امیرآباد

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 23-32

10.22069/japu.2020.15732.1466

فهیمه کریمی؛ سعید گرگین؛ منوچهر بابانژاد؛ حسینعلی خوش باوررستمی


بررسی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در آب و رسوب سواحل استان گلستان

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 25-45

10.22069/japu.2017.10907.1291

غلامعلی بندانی؛ حسن نظری؛ محمد شکرزاده؛ حسینعلی خوشباور رستمی