نویسنده = رسول قربانی
تاثیر هورمون تیروکسین در مراحل اولیه رشد بر شاخص‌های رشد قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus myksis)

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 11-22

10.22069/japu.2023.21492.1793

فاطمه کیاپور؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول قربانی؛ علی حاجی بگلو


ارزیابی اثر مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) بر کیفیت آب رودخانه زرین گل با استفاده از شاخص فیزیکوشیمیایی (WQI)

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 159-172

10.22069/japu.2022.20570.1702

آلتین قجقی؛ رسول قربانی؛ رحمان پاتیمار؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ رحمت اله ندافی؛ عبدالعظیم فاضل؛ تیموتی دی جاردین


تحلیل اقتصادی آب‌بندان‌های دو منظوره کشاورزی- آبزی‌پروری تحت پوشش تعاونی‌های تولید روستایی استان مازندران

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-15

احمد علی ایمانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ سیدعباس حسینی؛ رامتین جولائی؛ رسول قربانی؛ سمیرا داد


مقایسه کارایی و پتانسیل صید‌شبح در گرگورهای سیمی و میلگردی در آب‌های استان بوشهر (خلیج‌فارس)

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 97-110

10.22069/japu.2022.20588.1705

نجمه حقیقت جو؛ سعید گرگین؛ رسول قربانی؛ اریک گیلمن؛ رضا عباسپور نادری؛ هادی رییسی؛ شکر الله فرخ بین


بررسی برخی پارامترهای پویایی جمعیت خرچنگ (Pretzmann, 1971) Austruca iranica در سواحل شمالی جزیره قشم

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 13-28

10.22069/japu.2022.19519.1609

زینب حاجیانی؛ رسول قربانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ پرویز زارع؛ مجتبی نادری


بررسی بار آلودگی پساب خروجی مزارع مجتمع پرورش میگوی گمیشان، استان گلستان

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 73-81

10.22069/japu.2017.11784.1319

عبدالکریم خداشناس؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رسول قربانی؛ سید عباس حسینی؛ محمود سقلی


تعیین سمیت کشنده (LC5096h) نانوذرات نقره روی دافنی ماگنای بالغ، Daphnia magna

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 47-56

10.22069/japu.2017.11187.1301

مریم اعتمادزاده؛ رسول قربانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمد هرسیج؛ حدیثه کشیری


مقایسه وضعیت رشد بچه‌ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus Linnaeus 1758) سه جمعیت وحشی، پرورشی و ترکیبی (پرورشیوحشی×)

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 41-51

احمدرضا جبله؛ رسول قربانی؛ حامد کلنگی میاندره؛ غلامعلی بندانی؛ سعید شربتی


تحلیل ساختار تولید در آببندان‌های دومنظوره کشاورزی- آبزی‌پروری در استان گلستان در سال 1389

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 13-24

رسول قربانی؛ سعید یلقی؛ سید محمود عقیلی؛ عظیم فاضل


تاثیر شوری به عنوان عامل محیطی بر رشد و بافت روده ماهی سفید دریای خزر (Cyprinidae:Rutilus frisii kutum)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 99-110

ناهید قیسوندی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول قربانی