1. استفاده از ابعاد و وزن اتولیت برای تخمین سریع و کم هزینه سن ماهی شوریده معمولی(Otolithes ruber)

صفحه 1-12


2. تغییرات شاخص کورتیزول- گلوکز و رشد در پاسخ به تراکم ذخیره در تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii)

صفحه 13-27


3. بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی سرخ باله در تالاب انزلی (Scardinius erythrophthalmus)

صفحه 29-44


4. مقایسه درصد اسیدهای چرب در نائوپلیوس آرتمیا غنی سازی شده به وسیله دو نوع جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا و ایزو کرایسیس گالبانا

صفحه 45-56


5. ارتباط شاخص های استرس با زمان و مرحله بی هوشی در کپور معمولی (Cyprinus carpio (Linnaeus در غلظت های مختلف محلول میخک

صفحه 57-67


6. مطالعه شیوع انگل های مولدین تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر طی سال 13

صفحه 69-79


7. مقایسه تنوع ژنتیکی دو گونه کفال طلایی (Liza aurata)و کفال پوزه باریک (Liza saliens) در حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 81-93