1. تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از سم دیازینون بر بافت‌ کلیه، روده و آبشش ماهی گلدفیش (Carasius auratus)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 137-144

سجاد فتاحی؛ فاطمه خانی؛ باقر مجازی امیری