1. بررسی ساختار ژنتیکی صدف مرواریدساز محار (Pinctada radiata) در جزیره هندورابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1394

معین رجائی؛ حمید فرحمند؛ هادی پورباقر؛ محمدصدیق مرتضوی


2. بررسی تفاوتهای ریختی جمعیتهای ماهی تیزهکولی (Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855 در رودخانه زرینه رود و تالاب انزلی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-82

10.22069/japu.2016.3509

علیرضا رادخواه؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری؛ هاشم نوفرستی