1. 4، 2- دی‌کلروفنوکسی‌استیک اسید (2,4-D) بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و آسیب‌شناسی بافتی در آبشش و کبد ماهی مولی (Poecilia sphenops)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 77-98

مهدی بنایی؛ احسان کیهانی؛ کمال احمدی