1. ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی و مقایسه فراسنجه های ایمنی موکوس پوست و پلاسمای تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus) و روسی (Acipenser gueldenstaedtii)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-42

10.22069/japu.2017.12043.1326

حامد آزادی؛ حامد کلنگی میاندره؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ مهدی عباسیان


2. ارزیابی وضعیت سلامت رودخانه زیارت در استان گلستان بر اساس شاخص کیفی NSFWQI

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 111-122

نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ علی اکبر هدایتی؛ مسعود ملائی؛ علی اصغر نعیمی؛ محمدجواد وثاقی