1. تأثیر تیمارهای مختلف حرارتی طی فرآیند کنسروسازی بر میزان برخی عناصر معدنی(آهن، روی، مس، کلسیم و سدیم) ماهی کپور نقره ای(Hypopthalmichthys molitrix)

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-54

محمود ناصری؛ مسعود رضایی؛ یزدان مرادی؛ اعظم افشارنادری