1. توسعه و مدیریت ماهیگیری اجاره ای

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 37-52

افشین عادلی؛ ارغوان معماری