1. اثرات عصاره سیر بر شاخص های رشد و مقاومت پست لارو میگوی وانامی(Litopenaeus vannamei) و تحمل در برابر استرس های شوری و pH

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-16

حامد زارع؛ سید عباس حسینی؛ محمد سوداگر؛ عباس زنده بودی