1. اثر مکمل غذایی رافینوز، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ترکیب دو مکمل بر بیان ژن‌های درگیر در ایمنی غیراختصاصی لیزوزیم و TNF-α در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-41

10.22069/japu.2018.13329.1368

سید حسین حسینی فر؛ مرجان حسینی؛ حامد پاک نژاد؛ رقیه صفری؛ علی جافر


2. بررسی مقایسه ای اثرات سطوح مختلف فروکتوالیگوساکارید و پربیوتیک مخمری برترکیب میکروبیوتای روده‌ای بچه فیل‌ماهی (Huso huso)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 67-78

سید حسین حسینی فر؛ زینب حسین نیا