1. آغشته سازی فیلم پلی اتیلن با اسانس آویشن دنایی(Thymmus daenesis) و مرزه کوهی(Satureja bakhtiarica) جهت کنترل اکسیداسیون چربی فیله قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)طی نگهداری کوتاه مدت در یخچال

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 21-31

10.22069/japu.2018.6721.1219

محمود ناصری؛ غلامعباس قنبریان؛ آریا وزیر زاده


2. تعیین غلظت بهینه یخ‌آب حاوی ترکیبات زیست فعال زنجبیل(Zingiber officinale) جهت نگهداری کوتاه مدت ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-23

10.22069/japu.2017.13101.1348

مریم نصری؛ محمود ناصری؛ مجید علیپور اسکندانی


3. تغییرات چربی و ترکیب شیمیایی در شرایط متفاوت سترون سازی کنسرو ماهی کپور نقره ای(Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 79-98

محمود ناصری؛ مسعود رضایی؛ آریا وزیرزاده