1. اثر رقیق کننده ها و غلظت های مختلف مواد محافظ سرمایی (متانول و گلیسرول) روی کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ماهی قرمز(Carassius auratus)

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-11

10.22069/japu.2016.3504

علی صادقی؛ محمد رضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده


2. اثرات نسبت های مختلف رقیق سازی و غلظت های مختلف دی متیل سولفوکساید، متانول و اتیلن گلیکول روی پارامترهای حرکتی اسپرم های انجمادزدایی شده فیل ماهی (Huso huso)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 29-40

علی صادقی؛ محمد رضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده