1. بررسی برخی اثرات آنتی‌اکسیدانی روغن هسته‌ی انار(Punica granatum L.) بر روند اکسیداسیونی روغن ماهی حاصل از کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 49-62

مریم رئوفی راد؛ مسعود رضائی؛ امیررضا شویکلو