1. مطالعه تأثیر برخی عوامل شیمیایی بر فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین بچه ماهی نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در محیط in vitro

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-108

عباس زمانی؛ مریم خواجوی؛ امین اوجی فرد


2. مقایسه کینتیک آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) با استفاده از سوبسترای سنتتیک آمیدی و استری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-36

عباس زمانی؛ رسول مدنی؛ مسعود رضائی