1. امکان سنجی پرورش کپور ماهیان در زهآب مزارع نیشکر ( کشت و صنعت میرزاکوچک خان- خرمشهر)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 61-71

10.22069/japu.2019.16315.1487

امیر جافریان؛ ستار شکیبا؛ فرشاد افراسیابی؛ کیومرث محمدی