1. اثرپودر جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر آنزیم‌های شاخص عملکرد کبد و گوارشی و شاخص‌های بیوشیمیایی ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus Linnaeus,1758)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 39-50

10.22069/japu.2019.16110.1479

پریا اکبری؛ اسما سندک زهی