1. بررسی شاخص‌های تولیدمثلی ماهی تیزه کولی Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855) در رودخانه گرگانرود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 59-67

10.22069/japu.2017.13266.1364

علی رضامند؛ رحمان پاتیمار