1. بررسی امکان استفاده از پساب کشتارگاه طیور برای پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 11-19

10.22069/japu.2017.13062.1346

محمد هرسیج؛ حسین آدینه


2. بررسی اثرات غلظت تحت کشنده کادمیوم بر روی بافت های کبد و آبشش بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 65-76

10.22069/japu.2017.12408.1333

صدیقه نمرودی؛ سهراب بوذر پور؛ محمد هرسیج؛ حامد کلنگی میاندره


3. مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش ماهی قرمز (Carassius auratus) در مواجهه با غلظتهای تحت کشنده نانو اکسید روی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 53-62

محسن خلیلی؛ محمد هرسیج؛ حامد کلنگی میانده؛ حجت اله جعفریان