1. تأثیر آفت کش های آزینفوس متیل و دیازینون بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و خون‌شناسی ماهی کلمه خزری (Rutilus rutilus caspicus)

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-71

10.22069/japu.2017.11358.1304

خیرالله خسروی کتولی