1. ارزیابی آسیب پذیری گونه های ماهی عمده صید در آبهای استان سیستان و بلوچستان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 73-82

10.22069/japu.2019.15734.1467

سید احمد رضا هاشمی؛ سید عباس حسینی