1. بررسی مقایسه‌ای ناهنجاری‌های گلبول‌های قرمز در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)، قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و آمیخته تریپلوئید آن‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-9

10.22069/japu.2018.15496.1454

سالار درافشان؛ مظاهر زمانی فرادنبه؛ شاهین عبدالهی