1. مقایسه شاخص‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در استخرهای آب شور گمیشان با ماهیان پرورش یافته در آب شیرین

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-46

10.22069/japu.2019.15268.1446

سید مرتضی حسینی؛ عبدالوهاب کر؛ بهروز قره وی؛ یوسف ایری