1. اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی (Eisenia fetida) بر کیفیت آب مخازن پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-55

10.22069/japu.2019.15105.1440

محمد خادمی حمیدی


2. اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی (Eisenia fetida) بر کیفیت آب مخازن پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 53-62

10.22069/japu.2019.4526

محمد خادمی حمیدی